Skip to main content
软管长度测量装置

EMS 4


软管长度测量装置,最大公称宽度 32(1 ¼ 英寸),可安装在切割机前或软管缠绕台上。 精确的软管长度可避免投诉,从而提高客户满意度

  • 轻松精确测量所需的软管长度 – 不会错送
  • 精确的尺寸节省时间和金钱
  • 易于读取的厘米测量值
  • 易于组装
  • 随处可用
  • 可复位长度计数器

头等舱的优势


目录

20.56 MB  |  2. 2 月 2024


12.52 MB  |  14. 3 月 2024


11.5 MB  |  14. 3 月 2024


12.87 MB  |  7. 6 月 2022


1.24 MB  |  28. 3 月 2022


4.06 MB  |  14. 3 月 2024


3.44 MB  |  28. 3 月 2022


1.62 MB  |  28. 3 月 2022


868.80 KB  |  28. 3 月 2022


2.79 MB  |  31. 7 月 2023